close

Welkom bij Pro4Care trajectbegeleiding

Pro4Care (professionals en aanbieders voor zorg) biedt jou een plek waar je zelfstandig kunt wonen in een gewoon woonhuis met passende begeleiding op het gebied van wonen, werk en/of school en vrije tijd.

Het is de bedoeling dat je met de juiste ondersteuning volwaardig deel gaat nemen aan de maatschappij waarbij je gedurende het traject leert om op eigen benen te staan. Het is ook mogelijk om deze begeleiding vanuit de plek waar je nu woont aan te vragen.

Wie kan er allemaal gebruik maken van de trajecten?
Iedereen:

 • Met een wens tot zelfstandig wonen, baan, scholing en een leuke vrije tijdsinvulling.
 • Met een zorgindicatie.

Missie

“Pro4Care voorziet in trajecten naar zelfredzaamheid. Dit doen wij door het bieden van laagdrempelige professionele ondersteuning op weg naar zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werk, scholing en vrije tijd.”

Visie

Versteviging van het zelfbeeld, de zelfbeschikking en zelfhandhaving (coping) van mensen die tijdelijk hiervoor ondersteuning nodig hebben.

Wij bieden onze klanten hiervoor goed onderbouwde, vaak wetenschappelijk onderzochte, programma’s waarin handvatten worden aangereikt om (weer) grip op zijn of haar leven te krijgen op het gebied van wonen, werk, scholing en vrije tijd.

Wij streven ernaar om mensen om te leren gaan met hun tekortkomingen, maar vooral willen wij ze hun mogelijkheden en kwaliteiten in laten zien. Daardoor is men in staat om zelf de verantwoordelijkheid van zijn of haar leven weer op te pakken, nieuwe kansen te creëren en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Ieder mens is uniek en heeft recht op een menswaardig bestaan. Wij streven ernaar om onze klanten in staat te stellen om hun leven zodanig in te richten dat ze daarmee tevreden zijn en trots kunnen zijn op zichzelf. Dikwijls ontbreken positieve ervaringen en handvatten om tot structurele veranderingen te komen. Die wil en kan Pro4Care aanreiken!

Onze kracht

Door ons brede professionele netwerk zijn wij in staat om direct een oplossing te bieden op diverse gebieden zoals:

 • Ondersteuning binnen het gezin door gediplomeerd maatschappelijk werkers.
 • Schuldhulpverlening.
 • Het direct realiseren van begeleide woonvormen.
 • Coaching van de klanten door gediplomeerde coaches.
 • Directe plaatsing binnen de gewenste en gepaste onderwijsvorm.
 • Het direct regelen van een gewenste stageplek en/of werkplek.
 • Pro4Care werkt zonder wachtlijst en ontzorgt direct op alle gebieden.

Waarom Pro4Care?

Onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde zorgprofessionals met jarenlange praktijk ervaring bij de Ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn allen in het bezit van (minimaal) een HBO opleiding aangevuld met tenminste 5 jaar relevante werkervaring en een specialisatie. Natuurlijk zijn al onze medewerkers in het bezit van een V.O.G. verklaring.

Kwaliteit van zorg en leven is voor elk mens anders. Kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de mogelijkheid te kunnen beslissen over uw eigen leven, over goede huisvesting of goede zorg. Het heeft nog meer te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Daarom is binnen Pro4Care begeleiding een gedragscode van toepassing, waarin wordt verwoord wat wij van elkaar verwachten. Begrippen als respect voor elkaar, afspraken nakomen, verantwoordelijk zijn, elkaar aanspreken op de resultaten en met elkaar in gesprek blijven neemt daar een centrale plaats in.

De gedragscode is een hulpmiddel voor medewerkers en onze klanten om te blijven denken aan hetgeen waar het om gaat: waarde toevoegen aan uw leven. Dat doen wij voor u en met u.

Door onze ruime ervaring hebben wij een groot netwerk opgebouwd. Dit netwerk is in staat de klanten te begeleiden volgens het tripplecare methode. Deze methode gaat niet uit van deelprocessen maar van het ‘geheel van de processen wat de waarde van het leven bepaald. Het is hierbij belangrijk om verbindingen te leggen cq te herstellen tussen de processen op het gebied van;

 • Wonen
 • Scholing en/of stage en werk
 • Vrije tijd

Pro4Care biedt begeleiding in Amersfoort en omstreken. Woont u buiten dit gebied? Neem dan gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Telefonisch bereikbaar via 06 30 77 1830 of stuur ons een bericht.

Onze Begeleiding

De begeleiding gaat volgens het ‘Tripple Care’ principe. Dit houdt in dat binnen de begeleiding alle gebieden voor wat betreft wonen, scholing/werk en vrije tijd met elkaar verbonden worden, zodat de klant leert om volwaardig te kunnen deelnemen en participeren binnen de huidige maatschappij.

Wij springen hiermee in op de groeiende behoefte van klanten die vanuit een thuissituatie zelfstandig willen wonen of klanten die binnen het groepswonen uitgeleerd zijn en toe zijn aan de volgende stap maar waarbij geheel zelfstandig wonen nog een brug te ver is.

Daarnaast op klanten die zich moeilijk kunnen aanpassen binnen het groepsproces.

Binnen de woningen beschikt iedereen over een eigen kamer. Uitgangspunt is dat geleerd wordt om de focus bij zichzelf, hun eigen leven en doelen te behouden. Onze klant woont wel samen met anderen maar er is geen sprake van groepswonen, de begeleiding is volledig individueel en niet gericht op een groepsproces. Hiermee waarborgen wij tevens de hoge mate van individuele begeleiding die voor ons de standaard is.

De begeleiding is er ter ondersteuning van de klant. Gezamenlijk wordt er gekeken naar zijn/haar leerdoelen. Deze leerdoelen verschillen per individu en lopen uiteen. De doelen worden samen met onze klant vastgesteld en verwerkt in een individueel begeleidingsplan. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit; ondersteuning bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, organiseren en plannen, doen van de administratie, contacten leggen met scholen en/of werkgevers en het aangaan van sociale contacten.

Wij bezoeken de klant thuis en helpen bij het leren omgaan met de leef- en gezondheidssituatie, stimuleren en bemiddelen op het gebied van scholing en werk en ook stimuleren wij om actief deel uit te maken van de samenleving om een sociaal isolement te voorkomen.

Dit alles wel in nauw overleg met de klant en eventuele ouders of verzorgers. Uitgangspunt is ten alle tijden dat de behoefte en mogelijkheden van de klant centraal staan.

Overdag en in de avonduren (ook in de weekenden) kunnen de klanten terugvallen op de vaste begeleider. ‘s Nachts kunnen zij bij calamiteiten een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst.

Voor deze begeleiding stelt Pro4Care een zorgarrangement op. Dit arrangement is klant gebonden. De samenstelling van het arrangement is afhankelijk van de hulpvraag en CIZ indicatie. De omschrijving van het zorgarrangement maakt deel uit van de zorgovereenkomst.

Financiering

Binnen de financiering is het uitgangspunt dat uren die worden betaald om te helpen, ook daadwerkelijk op die hulp worden ingezet.

Dat betekent geen organisatorische taken voor hulpverleners en geen dure overhead., de opdrachtgever kan gemakkelijker tijdelijk inzet inkopen.

De begeleidingsactiviteiten kunnen worden vergoed vanuit het persoonsgebonden budget (PGB), WMO, inkoop door gemeenten en zorgaanbieders.

Heeft u nog geen indicatie? Pro4Care kan u helpen bij het doen van de aanvraag.

Ontvangt u Zorg in Natura (ZIN), wij kunnen u helpen bij het omzetten van ZIN naar PGB, ook bij uw ZZP-indicatie.

Het is gebruikelijk en wettelijk verplicht dat u vanuit uw inkomen een eigen bijdrage betaald. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Bij CAK kunt u uitrekenen hoe hoog deze bijdrage voor u is. Indien u er niet uitkomt kunnen we u hierbij uiteraard ondersteunen.

U heeft geen zorgindicatie maar wel een hulpvraag? In dit geval komen de kosten van de begeleiding voor uw eigen rekening. Meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op.

Telefonisch bereikbaar via 06 30 77 1830 of stuur ons een bericht.

Neem contact op

Contact formulier:

Email:

info@pro4care.nl

Tel:

06 30 77 1830

Rekeningnummer:

NL 77 RABO 0310 3791 72

Bezoekadres:

Weerepolder 25, 3825 JX Amersfoort

Postadres:

PO Box 2713, 3800 GG Amersfoort

KvK:

66131278